Iglesias, Isabel, University of Porto, Porto, Portugal