Santos, Maria Gisele dos. 2013. “S”. Kinesis, nº 10 (agosto). https://doi.org/10.5902/2316546410234.