Tavares, Enéias Farias. 2012. “Autores - Mini-Biografia”. Fragmentum, nº 34 (outubro):52-53. https://doi.org/10.5902/6740.