Tavares, Enéias Farias. 2012. “Figuras - Entravista”. Fragmentum, nº 34 (outubro):54-57. https://doi.org/10.5902/6736.