Tavares, Enéias. 2012. “Expediente”. Fragmentum, nº 25 (setembro):1-6. https://doi.org/10.5902/11133.