Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente - Fragmentum”. Fragmentum, nº 37 (outubro):1-6. https://doi.org/10.5902/11045.