Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum, nº 20 (agosto):1-6. https://doi.org/10.5902/10307.