Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum 6 (10):1-4. https://doi.org/10.5902/10279.