Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum 5 (8):1-4. https://doi.org/10.5902/10277.