Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum 4 (7):1-4. https://doi.org/10.5902/10276.