Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum 1 (2):1-5. https://doi.org/10.5902/10270.