Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum 1 (1):2-6. https://doi.org/10.5902/10269.