Tavares, Enéias Farias. 2013. “Expediente”. Fragmentum, nº 11 (agosto):1-4. https://doi.org/10.5902/10265.